13.07.202404.07.2024г. Обявление, на основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ, ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че със Заповед №РД-04-135 от 03.07.2024 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е одобрен плана на новообразуваните имоти на поземлени имоти с идентификатори 46437.500.82 и 46437.500.83 на обособена част от стопански двор по КККР на с.Малка Желязна, общ.Тетевен, обл.Ловеч, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“. 687.99 KB
02.07.2024г. На основание чл.45, ал.5 от ПППЗСПЗЗ, ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че с протокол от 02.07.2024 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-131 от 26.06.2024 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е приет плана на новообразуваните имоти на обособена част от стопански двор за обект:“Телеугоително стопанство“, ПИ 21823.148.403 и ПИ 21823.148.404 по КККР на с.Дойренци, общ.Ловеч, обл.Ловеч. 194.41 KB
06.06.2024г. На основание чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ, ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че с протокол от 28.05.2024 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-104 от 22.05.2024 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е приет плана на новообразуваните имоти на поземлени имоти с идентификатори 46437.500.82 и 46437.500.83 на обособена част от стопански двор по КККР на с.Малка Желязна, общ.Тетевен, обл.Ловеч, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“. 369.97 KB
17.02.2021г. На основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че със Заповед №РД-04-35 от 16.02.2021 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е одобрен плана на новообразуваните имоти на обособена част от стопански двор, застроен с овцекомплекс, поземлен имот с идентификатор 40261.121.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Крушуна. 792.90 KB
28.01.2021г. На основание ППЗСПЗЗ ОД„Земеделие”-гр.Ловеч съобщава, че с протокол от 15.01.2021 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-3 от 11.01.2021 г. и Заповед №РД-04-4 от 11.01.2021 г. на Директор на ОД”Земеделие”-гр.Ловеч е приет плана на новообразуваните имоти на обособена част от стопански двор в с.Крушуна 216.37 KB
Заповед № РД 46-331/02.11.2020 г. на МЗХГ, с която са утвърдени образци на заявления по чл. 106, ал. 10 и ал. 14 от ППЗСПЗЗ за участие в търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ 182.96 KB
Приложение №1 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ ) 85.74 KB
Приложение №2 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ ) 91.87 KB
Приложение №3 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – физически лица ( по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ ). 108.12 KB
Приложение №4 към Заповед № РД 46-331/02.11.2020г. за кандидати – еднолични търговци и юридически лица ( по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ ) 111.60 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация