24.07.2024


Публична покана за представяне на оферти за доставка на един брой неупотребяван, високопроходим автомобил. 119.89 KB
Приложения към публична покана за представяне на оферти за доставка на един брой неупотребяван, високопроходим автомобил: Техническо задание; Образец на оферта; Образец на техническа оферта; Образец на ценова оферта; Образец „Сведения за участника“; Показатели за оценка на офертата. 14.16 MB
Публична покана за представяне на оферти за Функционална поддръжка на локалната мрежа, на периферна техника и деловоден софтуер.; ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. 2.94 MB
Публична покана за представяне на оферти за доставка на тонери и масла за печатащите устройства (копир, факс и принтери) в Областна дирекция " Земеделие" Софийска област; Изисквания за изпълнение на поръчката. 2.39 MB
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ КОНСУМАТИВИ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ /за територията на София и Софийска област/ ; СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРТИКУЛИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ 1.76 MB
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти за доставка на мобилни и стационарни телефонни услуги 74.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5