24.07.2024


Приложения (формуляри) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 11.02.2014г. 643.39 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. № в регистъра на ОП: 9025714/11.02.2014г. В изпълнение на Проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“, изпълняван съгласно сключен договор №13-22-41 от 06.12.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. 103.28 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 05.12.2013г. 282.51 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 05.12.2013г. 335.23 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ (КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЮТЪР С МОНИТОР) И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ СОФИЯ-ОБЛАСТ“. 04.12.2013г. 60.88 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ (КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЮТЪР С МОНИТОР) И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ СОФИЯ-ОБЛАСТ“. 04.12.2013г. 206.03 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилни, стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област”. УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ. 24.10.2013 88.50 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилни, стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област”. 24.10.2013 233.54 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Логистика за провеждане на специализирано обучение на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област“. В изпълнение на Проект „За модерна и компетентна администрация“, изпълняван съгласно сключен договор №ЦА 12-22-76 от 06.06.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08. 100.30 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: "Логистика за провеждане на специализирано обучение на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област“. 858.25 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »