19.07.2024


Go back
27.04.2020 "Протокол № 2/27.04.2020 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с рег.№ ПД-05-1/30.03.2020 г., с предмет:„Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и хартия, необходими на Областна дирекция „Земеделие“ – София област по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област“; Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки”; Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4“. 31.42 KB