новини
Всички новини

17.12.2020 г.

От днес - 17.12.2020 земеделските стопани могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020

З А П О В Е Д №РД 09-1023/София, 15.12.2020 година
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл.16б, ал. 1 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн. ДВ. бр. 82 от 2006 г.) (Наредба № 105 от 2006 г.),
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Одобрявам проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020, като част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), обновен за 2020 г. чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2020 г. и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от страна на областните и общински структури на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), съгласно чл. 15, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 105 от 2006 г. На основание чл.16а, ал. 5 от Наредба № 105 от 2006, специализираните слоеве „Физически блокове" и „Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020 се предоставят на Разплащателната агенция за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампания 2020 заявления за подпомагане, съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
II. На 17.12.2020 г. на интернет страниците на МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) да се публикува настоящата заповед, както и съобщение, с което се уведомяват кандидатите за подпомагане по схемите и мерките за плащане на площ през 2020 г. за възможността да се запознаят с актуализираните слоеве, изброени в т. I за кампания 2020 и да подадат възражение срещу конкретни части от тях, по реда на чл. 16б, 16в и 16г от Наредба № 105 от 2006 г.
III. Да се създаде необходимата организация, която да даде възможност на заинтересованите земеделските стопани да се запознаят с обхвата на специализираните слоеве. Запознаването да се извършва чрез Система за електронни услуги - ДФЗ или чрез преглед в общинските служби по земеделие (ОСЗ) на конкретни физически блокове или части от тях върху цифровата ортофотокарта. ОСЗ да оказват съдействие на земеделските стопани и на техните представители при осъществяване на запознаването и при генерирането и подаването на възражения.
IV. В срок до 08.01.2021 г. включително, земеделските стопани могат да подават възражения по образец относно граници и начин на трайно ползване на физически блокове и непопадането на конкретни заявени за подпомагане земеделски парцели или части от тях в проекта на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020. Възраженията по образец се подават чрез съответната Областна дирекция „Земеделие" (ОДЗ) до министъра на земеделието, храните и горите, като се генерират автоматично от Система за електронни услуги - ДФЗ. При генериране на възражения земеделските стопани, сами или със съдействие на служители на съответната ОСЗ/ОДЗ, посочват идентификаторите на парцелите, които желаят да бъдат включени във възражението.
V. Не се генерират и разглеждат възражения относно парцели, проверени за кампания 2020 г. от страна на Техническия инспекторат на ДФЗ, парцели без заявени схеми и мерки за подпомагане, както и относно парцели, чието одобрение за подпомагане по дадена схема/мярка не е обвързано с обхвата на специализираните слоеве „Физически блокове" и „Площи, допустими за подпомагане".
VI. Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени съгласно изискванията на т. IV от заповедта.
VII. Въз основа на получените в ОДЗ възражения, дирекция „Идентификация на земеделските парцели" да извърши необходимите проверки на физически блокове с оглед коректното определяне на обхвата на специализираните слоеве „Физически блокове" и „Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020. Проверките включват преглед на коректността на дешифрацията (разчитането) на новата ЦОФК по заснемане 2020 г. и правилното нанасяне в СИЗП на резултатите от извършените теренни проверки за актуализация на СИЗП.
VIII. В случаите на установени некоректни граници и/или начин на трайно ползване в специализираните слоеве „Физически блокове" и „Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020, поради административна грешка или пропуск, да се коригират съответните данни.
В случаите, при които съдържанието на специализираните слоеве е коректно определено, промени в СИЗП не се извършват.
IX. При изпълнение на задълженията по точки VII и VIII на дирекция „Идентификация на земеделските парцели" се оказва съдействие от ОДЗ и ОСЗ.
X. В срок не по-късно от 24.02.2021 г. дирекция „Идентификация на земеделските парцели" да предостави на Разплащателната агенция финални специализирани слоеве „Физически блокове" и „Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020, допълнително актуализирани на база подадените и разгледани възражения, както и на база други данни като резултати от проверки на място, извършени от страна на Техническия инспекторат към ДФЗ, доклади от ОДЗ за некоректни данни в СИЗП и др.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник-министър.
Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
МИНИСТЪР:/П/
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед РД-09-790 на Министъра на Земеделието , храните и горите. Теренни проверки 2019 г. 1.27 MB
График за дейноста на служителите от ОД "Земеделие" София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. Септември 2019 г. 2.38 MB
"Областна дирекция "Земеделие" София област открива процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в София област за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 2019/2020 стопанска година. Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок за предоставяне и начална тръжна цена в приложение, което е неразделна част от настоящата заповед. 144.90 KB
Сформиране на Областен Консултативен съвет по плодове и зеленчуци 63.97 KB
Информация за Африканска Чума по свинете 21.55 KB
На 12.07.2019г. се проведе извънредно заседание на „Съвета за развитие на животновъдството в Софийска област” 45.00 KB
График за дейноста на служителите от ОД "Земеделие" София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. Август 2019 г. 1.40 MB
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 17.89 KB
Сформиране на Консултативен съвет по плодове и зеленчуци 24.50 KB
Извънредно заседание на Съвета за развитие на животновъдството в Софийска област 25.00 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »