новини обратно
 • 02.07.2014 г.
  ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ «ЗЕМЕДЕЛИЕ» - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
  прочети >>
 • 25.06.2014 г.
  Обучение, реализирано по проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз.
  прочети >>
 • 25.06.2014 г.
  от 2014г. масивите за ползване ще включват имоти, възстановени в стари граници.
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 33
 3. 34
 4. 35
 5. 36
 6. 37
 7. 38
 8. 39
 9. 40
 10. 41
 11. 42
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на общини Божурище, Ботевград, Драгоман, Елин Пелин, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 28.49 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-9/26.09.2013 г. 101.09 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-8/15.08.2013 г. 74.09 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-7/25.07.2013 г. 98.52 KB
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява, че на 09.09.2013г. /Понеделник/ от 14.00ч. в офиса на ОСЗ Елен Пелин ще се проведе извънредно заседание на комисията за сключване на доброволно споразумение за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата Столник и Потоп. 26.39 KB
Електронна форма на образеца на доброволно споразумение/служебно разпределение и инструкции за попълването му. 12.03 KB
График за провеждане на заседания на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на общините от Софийска област през стопанската 2013-2014. 25.86 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Логистика за провеждане на специализирано обучение на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област“. В изпълнение на Проект „За модерна и компетентна администрация“, изпълняван съгласно сключен договор №ЦА 12-22-76 от 06.06.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08. 100.30 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: "Логистика за провеждане на специализирано обучение на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област“. 858.25 KB
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" Софийска област за назначаване на комисии за сключване на споразумения и създаване на масиви за ползване на земеделските земи в общините в Софийска област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014г. 4.16 MB
 1. «
 2. 33
 3. 34
 4. 35
 5. 36
 6. 37
 7. 38
 8. 39
 9. 40
 10. 41
 11. 42
 12. »