новини
Всички новини

19.11.2014 г.

От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“


Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област информира заинтересованите, че от 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“

 

Специализираният слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП) е създаден чрез използване на площи с минимален размер 0,1 хектара, които са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта - пасища, мери или ливади, попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните 5 години. Основната цел на изработването му, освен спазване на разпоредби на европейски и национални регламенти и закони е да се подпомогне опазването на съществуващи постоянно затревени площи.

В тази връзка, в едномесечен срок - до 24.12.2014 г. включително, всички собственици и ползватели на земеделски земи и други заинтересовани лица, държавни и общински администрации, могат да се запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи” и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на конкретни имоти от Картата на възстановената собственост (КВС) и/или Кадастралната карта (КК).

Запознаването с обхвата на слой „ПЗП“ може да се извърши чрез специално разработена секция за това на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

Запознаване с географския обхват на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” може да се извърши в областната дирекция или общинската служба по земеделие по местонахождение на конкретния имот или на линка: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Identifikacia.aspx

         Възраженията срещу обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи” по отношение на конкретни негови части могат да се подават единствено по предварително одобрен образец. Възраженията се генерират автоматично от секцията за това от интернет страницата на ДФ „Земеделие” - http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012:3:4082276203232957, след като са избрани за кои части да бъде подадено възражение, както и причините за възразяване за всеки избран имот.

Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областна дирекция „Земеделие” по постоянен адрес или адрес на управление на подателя им, самостоятелно или със съдействието на служители на ОСЗ/ОДЗ. Възражението се подписва, като също така следва да се попълни саморъчно и името и адреса на подателя, както и адреса на областната дирекция „Земеделие”, чрез което се подава възражението.

Всеки заинтересован ще има възможност да генерира и подаде и последващи възражения (по образец), които да допълват първоначалното подаденото такова (тоест впоследствие да се включат и имоти, които първоначално не са били избрани).

Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени в срок и/или не са по образец, генериран от интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

         Във връзка с подадените възражения ще се извършат необходимите проверки и специализираният слой „Постоянно затревени площи” ще бъде актуализиран, в случаите когато бъде установена техническа грешка или пропуск в него.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


23.05.2024 Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
21.05.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
16.04.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
09.04.2024 Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
18.03.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
12.03.2024 Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
20.02.2024 Протокол от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 67.92 KB
19.02.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 03. 2024 г. 79.09 KB
15.01.2024 Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 02. 2024 г. 70.46 KB
11.01.2024 Заповед №РД-04-4/10.01.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за придобиване право на собственост върху имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 2.09 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »