новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


важно актуално ново НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! Във връзка с настъпило неблагоприятно климатично събитие – поройни дъждове на територията на област Перник и наводнени земеделски площи, ще бъдат приложени изискванията на Държавна помощ SA.42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие. 17.70 KB
важно ново НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ! Информация, изготвена съвместно с БАБХ, относно правилното използване на ветеринарномедицински продукти (ВПМ) в пчелините 3.49 MB
важно актуално ново Заповед №РД 09-1023 от 15.12.2020г. на Министъра на земеделието храните и горите за одобряване на проект на специализирания слой "Площи допустими за подпомагане" за кампания 2020г. 224.26 KB
важно ново Проект на заповед за обявяване на Защитена зона BG0001375 "Острица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна разположена в землищата на с. Червена могила, гр. Радомир, с. Старо село, с. Стефаново, с. Друган, община Радомир, област Перник, с. Студена, с. Боснек, с. Кралев дол, гр. Перник, община Перник, област Перник. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения или предложения относно посочените в проекта на заповед режими. 505.60 KB
важно ново Г Р А Ф И К за съвместно уточняване на имотите за кв. Бела вода, с. Мещица и с. Кралев дол по местонсти и дати във връзка с изработването на помощен план и план и новообразуваните имоти съгласно § 4н, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ. 95.50 KB
ново Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 22.10.2020 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 72.50 KB
ново П Р О Т О К О Л № 1 от 14.10.2020 г. от проведена тръжна сесия по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Перник 86.50 KB
актуално Г Р А Ф И К за дейността на КТИ на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец октомври 2020 г. 63.61 KB
актуално ново Проект на заповед на Министерството на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG 0000314 "Ребро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 775.83 KB
актуално ново Проект на заповед на Министерството на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG 0000624 "Любаш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 871.20 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg