20.07.2024


АКТУАЛНО!!! Заявление за издаване на Удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ. 22.77 KB
АКТУАЛНО!!! 2024 ХАРТА НА КЛИЕНТА 2024г. 141.56 KB
АКТУАЛНО!!! 2024 Ежегодни цели на администрацията за 2024 г. 19.61 KB
АКТУАЛНО!!! 2024 АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПЕРНИК ПРЕЗ 2024г. 20.98 KB
АКТУАЛНО!!! 2024 З А П О В Е Д № РД-04-65/11.03.2024г. гр.Перник На основание чл.3,ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ във връзка с изпълнението на разпоредбите на Наредба за административното обслужване. 64.57 KB
актуално ЕЖЕГОДНИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ЗА 2023г. 19.83 KB
АКТУАЛНО!!! 2024 Отчет на ОД "Земеделие" - Перник за вида и броя на предоставените услуги за 2023 година съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронното управление. 13.85 KB
АКТУАЛНО!!! 2024 Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 г. 28.72 KB
АКТУАЛНО!!! 2024 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА през 2023г. 64.79 KB
Заявление - бланка 29.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg