Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитие"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 20232024 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Обявления и разпореждане с имоти от ДПФ
Ползване на имоти от ДПФ
Стопански дворове
Промяна предназначението на земеделски земи
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Мониторинг на пазара за зърно

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg