20.07.2024


ВАЖНО!!! 02.02.2024 НОВО!!! Протокол и Списък на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ за 2024 година, за землищата и общините на територията на област Перник. 1.23 MB
актуално ново Протокол, доклад и списък на средните стойности на арендните вноски за ползване на земеделски земи определени съгласно §2е от ДР на ЗСПЗЗ, на база стопанска 2021-2022 година, за землищата на територията на Област Перник 95.72 KB
ПРОТОКОЛ И СПИСЪК на средните стойности на арендните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно §2е от ДР на ЗСПЗЗ, на база стопанска 2021-2022 година, за землищата на територията на Област Перник. 695.98 KB
ново Протокол и Списък на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ за 2021 година, за землищата и общините на територията на област Перник. 1.22 MB
ново Протокол и Списък на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ за 2020 година, за землищата и общините на територията на област Перник. 3.02 MB
важно актуално УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат (ЕФ) по чл. 69, ал. 1 ППЗСПЗЗ за 2020/2021 стопанска година 225.47 KB
актуално ново П Р О Т О К О Л по чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Перник. 93.20 KB
Протокол и Списък на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ за 2019 година, за землищата и общините на територията на област Перник. 2.85 MB
важно актуално ново Обявление в ДВ/брой 80 от 11.10.2019г за ОСЗ- Трън и ОСЗ - Ковачевци !!! На остование чл. 18б, ал.2, чл. 18г, ал.1 и чл. 18д, ал. 4,5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка с изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти съгласно параграф 4н, ал.1е изготвен график за съвместно уточняване на имотите. 574.60 KB
важно актуално ново Обявление в ДВ/брой 80 от 11.10.2019г за ОСЗ- Радомир !!! На остование чл. 18б, ал.2, чл. 18г, ал.1 и чл. 18д, ал. 4,5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка с изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти съгласно параграф 4н, ал.1 е изготвен график за съвместно уточняване на имотите. 768.12 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg