20.07.2024


актуално Класиране на кандидати, участвали в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт” в административно звено ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-БРЕЗНИК, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК. 36.00 KB
актуално ново СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-БРЕЗНИК 41.50 KB
важно актуално ново СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Брезник, ОД ”Земеделие”-Перник. 148.00 KB
важно ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 19.30 KB
важно ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 28.00 KB
актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”– ПЕРНИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт” в Общинска служба по земеделие–Брезник. 160.00 KB
актуално ново Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие-Трън, ОД „Земеделие“ -Перник. 138.50 KB
актуално СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Трън 148.00 KB
актуално ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Трън. СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 40.50 KB

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg