20.07.2024


актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 184/09.05.2017 г за изменение на Заповед №РД 286/30.11.2016г. за споразумение за създадените масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с.Лесковец, община Перник, област Перник. 450.14 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 177/28.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с.Богданов дол, община Перник, област Перник. 370.85 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 176/28.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с.Рударци, община Перник, област Перник. 126.96 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 178/28.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с.Кладница, община Перник, област Перник. 629.29 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 175/28.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на гр. Перник, община Перник, област Перник. 589.59 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 174/28.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с. Чуйпетлово, община Перник, област Перник. 198.59 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 173/28.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с. Лесковец, община Перник, област Перник. 239.94 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 169/27.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на гр.Батановци, община Перник, област Перник. 367.45 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 165/26.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с.Стайчовци, община Трън, област Перник. 190.21 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И ЗАПОВЕД № РД 170/27.04.2017 г. за споразумение за създадените масиви за ползване на пасища мери и ливади за стопанската 2016/2017 на основание чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с.Бохова, община Трън, област Перник. 124.75 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg