20.07.2024


ново З А П О В Е Д № РД – 231/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-215/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Студен извор, ЕКАТТЕ 70086, общ. Трън, обл. Перник. 73.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 230/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-216/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Срезимировци, ЕКАТТЕ 69777, общ. Трън, обл. Перник. 70.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 239/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-190/01.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Костуринци, ЕКАТТЕ 39027, общ. Трън, обл. Перник. 69.00 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 236/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповеди с № № РД-208/01.10.2014 г. и 214/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Врабча, ЕКАТТЕ 12139, общ. Трън, обл. Перник. 171.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 232/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-213/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Вукан, ЕКАТТЕ 12348, общ. Трън, обл. Перник. 195.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 223/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-219/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Главановци, ЕКАТТЕ 14979, общ. Трън, обл. Перник 202.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 222/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-220/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Глоговица, ЕКАТТЕ 15134, общ. Трън, обл. Перник. 183.00 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 219/11.05. 2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16, изр.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) (ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с §15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-224/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Джинчовци, ЕКАТТЕ 20818, общ. Трън, обл. Перник. 171.00 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 234/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-211/01.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Докьовци, ЕКАТТЕ 21854, общ. Трън, обл. Перник. 166.00 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 221/11.05.2015 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), (обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.), във връзка с § 15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и заповед № РД-221/03.10.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник за землището на с. Ездимирци, ЕКАТТЕ 27084, общ. Трън, обл. Перник. 182.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg