20.07.2024


актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И З А П О В Е Д № РД-484/23.12.2015г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с. Бусинци, община Трън, област Перник. 348.68 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-44/22.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-407/22.12.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Габровдол, ЕКАТТЕ 14146, община Земен, област Перник. 1.22 MB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ И З А П О В Е Д № РД-433/22.12.2015г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,за землището на с. Красава, община Брезник, област Перник. 867.28 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-39/17.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-348/16.10.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Раянци, ЕКАТТЕ 62356, община Земен, област Перник. 322.65 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-36/17.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-334/09.10.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Пещера, ЕКАТТЕ 56280, община Земен, област Перник. 370.21 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-31/17.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-335/09.10.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Беренде, ЕКАТТЕ 03887, община Земен, област Перник. 112.00 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-27/17.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-338/09.10.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Блатешница, ЕКАТТЕ 04340, община Земен, област Перник. 102.00 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-30/17.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-336/09.10.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Враня Стена, ЕКАТТЕ 12228, община Земен, област Перник . 102.00 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-40/17.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-375/24.11.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Горна Глоговица, ЕКАТТЕ 16170, община Земен, област Перник . 115.00 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-38/17.02.2016 г. за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в Заповед № РД-354/26.10.2015 г. на Директора на ОД “Земеделие” - Перник, в землището на с. Дивля, ЕКАТТЕ 20972, община Земен, област Перник . 136.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg