20.07.202402.07.2024 Заповед № РД-04-133 от 25.06.2024 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Перник за стопанската 2024/2025 година и образци на документи 2.99 MB
29.02.2024 Заповед № РД 46-57/28.02.2024 г. на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и списък на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024/2025 година, находящи се на територията на област Перник. 2.12 MB
21.02.2024 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ по чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ от проверка на всички действащи договори, сключени с ползватели на земеделски земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ на територията на община Брезник 101.29 KB
21.02.2024 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ по чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ от проверка на всички действащи договори, сключени с ползватели на земеделски земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ на територията на община Земен 97.69 KB
16.11.2023 ново П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем за една стопанска година на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Перник. 125.50 KB
ново 13.11.2023 П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи, с начин на трайно ползване „нива” от Държавния поземлен фонд в област Перник. 75.50 KB
актуално ново 23.10.2023 Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник, за 2023/2024 стопанска година, като обект на търга са имотите от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади, подробно описани в приложените списъци, неразделна част от заповедта. 4.23 MB
актуално ново 23.10.2023 Откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с начин на трайно ползване „ниви“ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години. Обект на търга са имотите от ДПФ, подробно описани в приложения списък, неразделна част от заповедта. 4.23 MB
ВАЖНО!!! актуално 08.09.2023 П Р О Т О К О Л № 1/ 07.09.2023 г. от проведена тръжна сесия по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Перник. 82.50 KB
ВАЖНО!!! важно 08.09.2023 П Р О Т О К О Л № 1/07.09.2023 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024 година за отдаване под аренда на свободните земеделски земи, с начин на трайно ползване „нива” от Държавния поземлен фонд в област Перник. 107.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg