новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


Go back
ВАЖНО!!! актуално КАНИМ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НА 16.11.2023г. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАЛА ПАНОРАМА ГР.ПЕРНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ МЕТОДА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕД ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 55.75 KB
актуално ново Протокол на комисия за избор на независим оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки за продажба на имоти, частна държавна собственост в бившите стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 6 и чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 73.46 KB
актуално ново Протокол на комисия за избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки за продажба на земи, отговарящи на условията на § 12а от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 72.03 KB
актуално ПРОТОКОЛ И СПИСЪК на средните стойности на арендните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно §2е от ДР на ЗСПЗЗ, на база стопанска 2021-2022 година, за землищата на територията на Област Перник. 695.98 KB
актуално ново Заповед № РД-04-229/24.10.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Перник, за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 72.60 KB
актуално ново Документи и Заповед № РД-04-146/25.07.2022 г. гр. Перник за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ. 970.17 KB
актуално ГРАФИК за дейността на КТИ от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец август 2022 г. 63.81 KB
актуално П Р О Т О К О Л в изпълнение на Заповед № РД-04-119/20.06.2022г. на Директора на ОД „Земеделие” – Перник за избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения. 64.71 KB
актуално П Р О Т О К О Л в изпълнение на Заповед № РД-04-116/20.06.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Перник за избор на независим оценител на недвижими имоти. 65.00 KB
актуално ново Г Р А Ф И К за дейността на КТИ от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец юни 2022 г. 435.82 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg