новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


ново П Р О Т О К О Л № 2 от 30.09.2020 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2020/2021 година за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Перник, с начин на трайно ползване-„нива“ 59.76 KB
важно актуално ново ВАЖНО!!! НАПОМНЯНЕ!!! Напомняме ви, че от 5 до 31 октомври 2020 г. включително животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г., трябва да докажат реализация на мляко и млечните продукти, които са произвели. В този период фермерите трябва да докажат и реализираните на пазара животни. 71.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД – 341/04.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Перник за откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с начин на трайно ползване „ниви“ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години и имоти с НТП „изоставена орна земя“ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година и З А П О В Е Д № РД – 342/04.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Перник за отдаване под наем за една година на свободните пасища мери и ливади от ДПФ; СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ ИМОТИ; ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 559.18 KB
Г Р А Ф И К за дейността на КТИ на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец септември 2020 г. 63.63 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 27.08.2020 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 80.00 KB
важно Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. 36.91 KB
важно актуално ново Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложения към нея. 661.02 KB
актуално ново Г Р А Ф И К за дейността на КТИ на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец Август 2020 г. 63.84 KB
важно актуално УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат (ЕФ) по чл. 69, ал. 1 ППЗСПЗЗ за 2020/2021 стопанска година 225.47 KB
Съобщение за одобрение на приетите промени относно отстраняване на несъответствие в ПНИ на стопанския двор на с.Боснек, общ. Перник със Заповед на директора на ОД „Земеделие”-Перник 67.00 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg