новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


Р Е Ш Е Н И Е № 2 от 04.03.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 79.00 KB
Документи и проект на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001017 „Кървав камък“. 9.90 MB
Документи и проект на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001012 „Земен“. 19.40 MB
Заповед № РД-46-83 от 24.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 година, на територията на област ПЕРНИК 127.55 KB
Констативен протокол по чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ от 23.02.2021 г. от извършена проверка на всички действащи договори, сключени с ползватели на земеделски земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ 89.71 KB
Документи и проект на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000308 „Верила“. 5.60 MB
важно актуално НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2021 ГОДИНА 447.62 KB
ново Протокол и Списък на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ за 2020 година, за землищата и общините на територията на област Перник. 3.02 MB
СЪОБЩЕНИЕ относно приет помощен план и план на новообразуваните имоти за териториите по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 13.46 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 1 от 29.01.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 75.00 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg