новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


График за дейността на КТИ на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец юли 2021 г. 63.74 KB
ново З А П О В Е Д № РД-04-149/23.06.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, в който право на участие имат само собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота, обект на търга - за имоти, находящи се в землището на с. Боснек. ОБРАЗЦИТЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ В СЕКЦИЯ "Обявления и разпореждане с имоти от ДПФ"/"Стопански дворове" 74.82 KB
ново З А П О В Е Д № РД-04-143/18.06.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник за откриване на търг за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник, за стопанската 2021/2022 година като обект на търга са имотите от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади, подробно описани в приложения списък, неразделна част от заповедта.НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СПИСЪЦИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В СЕКЦИЯ "Обявления и разпореждане с имоти от ДПФ"/"Ползване на имоти от ДПФ" 144.00 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-04-141/17.06.2021г. На основание чл. 47ж от ППЗСПЗЗ, Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. и писмо изх. № 66-1826/03.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с начин на трайно ползване „ниви“ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години и имоти с НТП „изоставена орна земя“ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година. Обект на търга са имотите от ДПФ, подробно описани в приложените списъци, неразделна част от заповедта. НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СПИСЪЦИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В СЕКЦИЯ "Обявления и разпореждане с имоти от ДПФ"/"Ползване на имоти от ДПФ" 35.01 KB
Г Р А Ф И К за дейността на КТИ на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец юни 2021 г. 64.13 KB
важно Важно: На вниманието на всички физически и юридически лица, осъществяващи селскостопанска дейност на територията на област Перник 21.62 KB
важно актуално ново З А П О В Е Д № РД – 04-117/26.05.2021 г. за обявяване на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. при извършване на дейности в земеделските земи на територията на област Перник. 42.46 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 21.05.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 80.50 KB
актуално Заповед и образци на заявления за участие в търгове по чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ. 522.35 KB
П О К А Н А - ОД „Земеделие” – Перник организира избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки за продажба на земи, отговарящи на условията на § 12а от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 417.13 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg