новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


Go back
важно 16.11.2023 търг П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем за една стопанска година на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Перник. 125.50 KB
важно 13.11.2023 търг П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи, с начин на трайно ползване „нива” от Държавния поземлен фонд в област Перник. 75.50 KB
важно ЗАПОВЕД № РД-04-108/25.05.2023 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник за обявяване на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН при извършване на дейности в земеделските земи на територията на област Перник 247.90 KB
важно СЪОБЩЕНИЕ: Общинска служба по земеделие гр. Трън се премести на нов адрес! 215.30 KB
важно РЕГИСТРАЦИЯ / ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3/1999 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 49.50 KB
важно Заповед №РД 09-823 от 14.07.2022 г. на министъра на земеделието за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022 402.16 KB
важно З А П О В Е Д № РД-04-102/30.05.2022г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник за обявяване на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН при извършване на дейности в земеделските земи на територията на област Перник 59.48 KB
важно ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ГРАФИЧНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЯ ПО 37в и 37ж от ЗСПЗЗ 72.05 KB
важно актуално ново Заповед №РД 09-761 от 27.07.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 7.19 MB
важно Важно: На вниманието на всички физически и юридически лица, осъществяващи селскостопанска дейност на територията на област Перник 21.62 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg