новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 14.12.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 78.50 KB
актуално ново Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 11.11.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 79.00 KB
актуално ново ЗАПОВЕД № РД-04-290/08.11.2021 год. за класацията от проведена първа процедура на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизираната територия, като право на участие имат само собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота, обект на търга 65.27 KB
Заповед № РД-04-290/08.11.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник относно търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизираната територия. 381.98 KB
актуално 3 A П O B E Д № РД 20-140/ 01.10.2021 на Министъра на змеделието, горите и храните. 581.54 KB
актуално 3 A П O B E Д PД 20-141/ 01.10.2021 на Министъра на земеделието горите и храните. 609.88 KB
актуално ново Заповед № РД 20-135/27.09.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 33б, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) 148.21 KB
актуално ново Заповед № РД 20-134/27.09.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 33б, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). 130.21 KB
актуално ново Г Р А Ф И К за дейността на КТИ от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през октомри 2021 г. 63.87 KB
актуално ново В А Ж Н О!!! ОТНОСНО: РЕГИСТРАЦИЯ / ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3/1999 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 34.50 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg