новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


07.03.2023 Заповед № РД-04-50/06.03.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Перник за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кондофрей, общ. Радомир, в който право на участие имат всички заинтересовани лица 61.28 KB
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - със Заповед № РД-04-42/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие”-Перник са одобрени приетите промени относно отстраняване на несъответствия в парцеларния план на стопанския двор на заличеното ТЗКС в с. Долни Раковец, общ. Радомир и действителното положение на терен 236.17 KB
07.02.2023 СЪОБЩЕНИЕ - на основание чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, Ви уведомяваме, че с Протокол № 1 от 06.02.2023 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-04-20/31.01.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“- Перник, са приети промени относно отстраняване на несъответствия в парцеларния план на стопанския двор на заличеното ТЗКС в с. Долни Раковец, общ. Радомир 233.71 KB
03.02.2023 ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 448.89 KB
20.01.2023 ПРОТОКОЛ № 2 от проведена комисия, назначена със Заповед № РД-04-285/30.12.2022 г. на директора на ОД „Земеделие-Перник, относно разглеждане на подадено възражение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал. 1 и чл. 56к, ал. 10 от ППЗСПЗЗ за имот с идентификатор 38265.124.65 по КККР на с. Кондофрей, общ. Радомир, обл. Перник 98.00 KB
09.01.2023 Протокол №1/05.01.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал. 1 и чл. 56к, ал. 10 от ППЗСПЗЗ 114.50 KB
търг Необходими документи за тръжна процедура за имоти - ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022-2023г. и З А П О В Е Д № РД –04-253/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за откриване на търг за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник, за 2022/2023 стопанска година 903.05 KB
търг Необходими документи за тръжна процедура за имоти - ниви от ДПФ за стопанската 2022-2023г. и З А П О В Е Д № РД –04-254/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с начин на трайно ползване „ниви“ 915.21 KB
търг Документи и Заповед № РД-04-255/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и чл. 56к, ал. 10 от ППЗСПЗЗ. 1.57 MB
важно РЕГИСТРАЦИЯ / ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3/1999 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 49.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg