новини
Всички новини

09.05.2024 г.

На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.

В град Кюстендил на 20.05.2024г. от 10:00 часа, в Читалище "Братство", ул. „Патриарх Евтимий“ № 18, Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания във връзка с:

 

- Новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания – Кампания 2024 г.; 
- Компенсаторни мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение. Промени и възможни комбинации (ПРСР 2014 – 2020 и СПРЗСР 2023-2027 г.); 
- Новости в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние ( ДЗЕС) и предварителна условност.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


27.05.2024 З А П О В Е Д № РД-04-105/27.05.2024г. гр.Перник на областните дирекции „Земеделие“ - Перник, във връзка с изпълнението на разпоредбите на Наредба №8121з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121з-968/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, във връзка с повишаване на опасността от възникването на пожари в земеделски земи и с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях. 65.49 KB
30.04.2024 ново ПРОТОКОЛ № 2 от 30.04.2024 от проведена комисия, назначена със Заповед № РД-04-84/15.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие-Перник, относно разглеждане на подадено възражение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти в землището на с. Филиповци, общ. Трън, обл. Перник 91.67 KB
19.04.2024 НОВО!!! търг Протокол №1/18.04.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за имоти в с. Филиповци, общ. Трън 146.00 KB
АКТУАЛНО!!! Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване. 214.17 KB
АКТУАЛНО!!! Заповед №РД 09-200 от 01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2024 г. слой „Постоянно затревени площи” за кампания 2024 г., част от Системата за идентификация на земеделските парцели. 139.60 KB
АКТУАЛНО!!! НОВО!!! Заповед РД 09-253 от 15.03.2024г. на Министъра на земеделието и храните за удължаване на срока до 30.04.2024г. за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра па чл.4, ал.2 от Закона за тютюна , тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2024г. 76.28 KB
12.03.2024 НОВО!!! търг Документи и Заповед № РД-04-63/11.03.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Перник за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ върху имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в землището на с. Филиповци, общ. Трън, в която право на участие имат всички заинтересовани лица. 1.58 MB
29.02.2024 Заповед № РД 46-57/28.02.2024 г. на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и списък на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024/2025 година, находящи се на територията на област Перник. 2.12 MB
29.02.2024 ПРОТОКОЛ от 29.02.2024 г. относно избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки за продажба на земи, отговарящи на условията на § 12а от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 64.49 KB
29.02.2024 ПРОТОКОЛ от 29.02.2024 г. относно избор на независим оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки за продажба на имоти, частна държавна собственост в бившите стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 6 и чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 63.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg