новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


Go back
19.04.2024 НОВО!!! търг Протокол №1/18.04.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за имоти в с. Филиповци, общ. Трън 146.00 KB
12.03.2024 НОВО!!! търг Документи и Заповед № РД-04-63/11.03.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Перник за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ върху имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в землището на с. Филиповци, общ. Трън, в която право на участие имат всички заинтересовани лица. 1.58 MB
важно 16.11.2023 търг П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем за една стопанска година на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Перник. 125.50 KB
важно 13.11.2023 търг П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи, с начин на трайно ползване „нива” от Държавния поземлен фонд в област Перник. 75.50 KB
10.07.2023 търг Документи и Заповед № РД-04-143/07.07.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Перник за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, върху имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Главановци, общ. Трън, в която право на участие имат всички заинтересовани лица. 1.23 MB
търг Необходими документи за тръжна процедура за имоти - ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022-2023г. и З А П О В Е Д № РД –04-253/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за откриване на търг за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник, за 2022/2023 стопанска година 903.05 KB
търг Необходими документи за тръжна процедура за имоти - ниви от ДПФ за стопанската 2022-2023г. и З А П О В Е Д № РД –04-254/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с начин на трайно ползване „ниви“ 915.21 KB
търг Документи и Заповед № РД-04-255/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и чл. 56к, ал. 10 от ППЗСПЗЗ. 1.57 MB

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg