новини
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!! За областите Перник и Кюстендил ще се проведе информационна кампания Директни плащания 2024 на 20 май 2024 г.
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


ВАЖНО!!! 17.07.2024 Заповед № РД-09-793/17.07.2024 г. на министъра на земеделието и храните относно забрана за косене на тревата и машинно почистване през периода от 18 юли 2024 г. до 18 август 2024 г. включително с цел предотвратяване на възникването на пожари. 155.07 KB
ВАЖНО!!! 17.07.2024 Заповед № РД_2-599/16.07.2024 г. на кмета на община Брезник относно предприемане на превантивни мерки за намаляване на риска от възникване на пожари на територията на общината. 499.22 KB
02.07.2024 Заповед № РД-04-133 от 25.06.2024 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Перник за стопанската 2024/2025 година и образци на документи 2.99 MB
Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 24.06.2024 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 95.50 KB
27.05.2024 З А П О В Е Д № РД-04-105/27.05.2024г. гр.Перник на областните дирекции „Земеделие“ - Перник, във връзка с изпълнението на разпоредбите на Наредба №8121з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121з-968/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, във връзка с повишаване на опасността от възникването на пожари в земеделски земи и с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях. 65.49 KB
30.04.2024 ново ПРОТОКОЛ № 2 от 30.04.2024 от проведена комисия, назначена със Заповед № РД-04-84/15.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие-Перник, относно разглеждане на подадено възражение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти в землището на с. Филиповци, общ. Трън, обл. Перник 91.67 KB
19.04.2024 НОВО!!! търг Протокол №1/18.04.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за имоти в с. Филиповци, общ. Трън 146.00 KB
АКТУАЛНО!!! Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване. 214.17 KB
АКТУАЛНО!!! Заповед №РД 09-200 от 01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2024 г. слой „Постоянно затревени площи” за кампания 2024 г., част от Системата за идентификация на земеделските парцели. 139.60 KB
АКТУАЛНО!!! НОВО!!! Заповед РД 09-253 от 15.03.2024г. на Министъра на земеделието и храните за удължаване на срока до 30.04.2024г. за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра па чл.4, ал.2 от Закона за тютюна , тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2024г. 76.28 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg