20.05.2022


Заявление за изготвяне на АКТ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ. 34.00 KB
Образци на Заявления за регистрация, промяна и прекратяванена регистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани . 124.44 KB
Бланки на заявления по ЗОЗЗ 375.88 KB
Бланка на Искане за издаване на становище по чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 ОТ 25 .10. 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им за изграждане на ОБЕКТ по чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата. 40.50 KB
Бланка на Искане за издаване на становище по чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 ОТ 25 .10. 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им за изграждане на ОБЕКТ по чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата. 40.00 KB
Банкови сметки на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил. 66.85 KB
Административни услуги, предоставяни чрез оправомощени служители на ОСЗ-ОД “Земеделие“ Кюстендил за неурбанизирана територия на административна област Кюстендил, за която има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ 176.01 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна Дирекция „Земеделие“ - Кюстендил 517.34 KB
ЗАПОВЕД № РД-05-42/28.03.2019 г. Номенклатура на делата със сроковете за съхраняване в Областна Дирекция „Земеделие” - Кюстендил 1.45 MB
Списък на административните услуги с номер в регистъра на услугите, предоставяни от областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил и Общинските служби по земеделие - териториални звeна 214.81 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа