29.10.2020


Административни услуги, предоставяни чрез оправомощени служители на ОСЗ-ОД “Земеделие“ Кюстендил за неурбанизирана територия на административна област Кюстендил, за която има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ 176.01 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна Дирекция „Земеделие“ - Кюстендил 517.34 KB
ЗАПОВЕД № РД-05-42/28.03.2019 г. Номенклатура на делата със сроковете за съхраняване в Областна Дирекция „Земеделие” - Кюстендил 1.45 MB
Списък на административните услуги с номер в регистъра на услугите, предоставяни от областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил и Общинските служби по земеделие - териториални звeна 214.81 KB
Списък на информационните масиви и ресурси, бази данни и регистри, налични в областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил и Общинските служби по земеделие - териториални звена 200.94 KB
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил. 334.84 KB
Образец на заявление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди, одобрени със Заповед № РД 09-756 от 26.09.2017г. МЗХГ 52.50 KB
Заявление за КАО /Приложение №2/ 18.47 KB
Протокол за устно заявяване на административна услуга /Приложение № 1/ 15.66 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА 2017 Г. 150.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа