20.05.2022


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Функции

1. Ръководи, координира и контролира дейността на областната дирекция за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на директора;

2. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на областната дирекция;

3. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната дирекция;

4. Контролира работата с документите, тяхното съхраняване и опазването на служебната тайна;

5. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица;

6. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната дирекция;

7. Изпълнява и други задачи, възложени му от директора.

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа