16.05.2021


НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 3.97 MB
Наредба № 19/2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 56.00 KB
Наредба № 105/2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК. 125.51 KB
Наредба № 49/2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост. 324.29 KB
Наредба № 6/2000г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии. 32.59 KB
Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 334.30 KB
Наредба № 3/2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 219.51 KB
Наредба № 2/2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. 56.62 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 94.50 KB
Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 1.03 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа