22.07.2024


Декларация за поверителност и неразпространяване на лични данни. 32.00 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за “свързано лице” по смисъла на Търговския закон. 30.50 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ 59.00 KB
З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ 83.50 KB
Банкова сметка за внасяне на суми за ползване на земеделските земи по чл.37в, ал.3, т.2 и чл. 37ж, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (т.н. „бели петна“) 16.44 KB
Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 46-22/ 14.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. 107.26 KB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-756/ 27.09.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 50.00 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собстеността и ползването на земеделските земи. 1.39 MB
Декларация по чл. 30 от ЗС 16.47 KB
Указанията и електронните форми за попълване, на декларации и заявления по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ. 225.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа