20.05.2022


Документи и указания за изплащане на суми по чл.37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 576.12 KB
Декларация по чл. 30 от ЗС 16.47 KB
Указанията и електронните форми за попълване, на декларации и заявления по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ. 225.47 KB
З А П О В Е Д № РД-04-75/09.06.2020г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил , за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2020/2021г. за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 367.81 KB
Образец на проект за служебно разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ. 46.50 KB
Образец С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 59.00 KB
Електронен образец на заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 20.50 KB
Електронен образец на декларация по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 20.50 KB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и указание за попълване. 71.00 KB
Заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и указание за попълване. 103.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа