22.04.2024


НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО 17.21 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно Приложение № 1 към чл. 4, ал.2 от Наредба №23/29.12.2015г. 16.52 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях. Приложение № 2 към чл. 11, ал.1 от Наредба №23/29.12.2015г. 37.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно Приложение № 3 към чл. 14, ал.1от Наредба №23/29.12.2015г. 17.58 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно Приложение № 7 към чл.19,ал.1от Наредба №23/29.12.2015г. 16.28 KB
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ, ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ 102.50 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ Видове декларации по Наредба 23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг пазара на зърно и срокове за подаване им 34.50 KB
НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 57.88 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа