26.05.2024


1.ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

2.ДИРЕКТОР

Силвия Седефова Михайлова

3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Дирекция“ Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“,  подпомага осъществяването на правомощията на директора, като организира координира и контролира дейностите по техническо, информационно, правно-нормативно и финансово-счетоводно осигуряване дейността директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица.

4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

  • Правно-нормативно обслужване;
  • Контрол и анализ на разходването на предоставените бюджетни и други средства;
  • Финансово-счетоводно обслужване;
  • Управление на собствеността;
  • Административно-техническо обслужване;
  • Планиране, програмиране и отчетност;
  • Отбранително-мобилизационна подготовка;
  • Функции по сигурността на информацията, съгласно ЗЗКИ;
  • Функции по управление на човешките ресурси;
  • Деловодство и архив;

5. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

1. приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;

2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;

3. систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;

4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;

5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;

7. разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

8. осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;

9. подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;

10. изготвя годишните и междинните финанси отчети;

11. контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;

12. отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;

13. управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;

14. обезпечава информационното обслужване на администрацията;

15. подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;

16.води публичен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 51, ал. 1, т. 13 – 15 от Закона за противодействие на корупцията;

17. води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

18. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.

6. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Работата на дирекция АПФСДЧР се възлага от Директор на ОДЗ и главен секретар.

Планирането на работата на дирекция АПФСДЧР се осъществява съвместно с директор на ОДЗ и главен секретар. Директор дирекция АПФСДЧР  може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, съгласно възложените задачи.

Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред  Директор на ОДЗ и главен секретар.

7. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Конституция на Република България;
Административнопроцесуален кодекс;
Кодекс на труда;

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Закон за администрацията;
Закон за държавния служител;
Закона за счетоводство,

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с него указания, процедури, инструкции;

Закона за публичните финанси
Закон за достъп до обществена информация;
Закон за защита на класифицираната информация;
Закон за защита на личните данни;
Закон за обществените поръчки;
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
Закона за Националния архивен фонд;

Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“;
Класификатор на длъжностите в администрацията и свързаните с него актове;
Наредба за административното обслужване;

Наредба за условията и реда за оценка изпълнението на служителите в държавната администрация;

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; Закон за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

Закон за арендата в земеделието;

Закон за опазване на земеделските земи;

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи;

Други закони и подзаконови нормативни актове;
Вътрешноадминистративни правила и процедури.

8. КОНТАКТИ

Дирекция АПФСДЧР осъществява контакти с всички звена и служители в Областната дирекция „Земеделие“ – Кюстендил,  с цел обмен на информации и координация по поставени задачи. Осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХГ. Осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област.

Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, съд, прокуратура, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с  други юридически лица, организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията.

 Директор на Д“АПФСДЧР“ Силвия Михайлова

0879069131

 Главен счетоводител Снежанка Георгиева

078/550337

 Главен юрисконсулт Димитър Димитров

078/550271

 Юрисконсулт Даниела Хаджийска

078/550271

 Старши експерт Антон Накев

078/550337

 Младши експерт Бетина Котева

078/550273

 Младши експерт Милена Драганова

078/550273      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа