17.07.2024


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ”


ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

Марияна Георгиева Шукерова

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие".

В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на област Кюстендил като териториални звена.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

  • Провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите;
  • Прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП на ЕС) на територията на съответната областта;
  • Дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г.;
  • Административно обслужване;

ФУНКЦИИ НА ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЯ

1. подпомага директора при осъществяване на правомощията му по чл. 3, ал. 3, т. 2;

2. създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), и други регистри, необходими за дейността на министерството;

3. организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място;

4. извършва регистрация в СИЗП на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието и храните за обобщаване и подаване в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

5. оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи;

6. подпомага извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане;

7. изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба;

8. контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) съгласно Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.);

9. предава данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;

10. участва в дейности за информиране на земеделските стопани за възможностите за кандидатстване по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и СПРЗСР 2023 – 2027 г.;

11. извършва проверка за допустимост на обучаемите и представя ваучери и/или други документи за обучение по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 – 2020 г. и по интервенция II.И.2. "Професионално обучение и придобиване на знания" от СПРЗСР 2023 – 2027 г.;

12. извършва проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците (ДВ, бр. 64 от 2022 г.) въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 2022 г.;

13. участва в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне;

14. извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива;

15. извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини;

16. съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството;

17. съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ;

18. води регистър на земеделските стопани на територията на съответната област съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските

19. извършва проверки на място на регистрирани земеделски стопани за удостоверяване верността на данните;

20. извършва проверки на местонахождението и капацитета на нови обекти за съхранение на зърно, издава удостоверения на лицата, които ги стопанисват, и ги вписва в базата данни по т. 27;

21. ежемесечно приема декларации по чл. 58о, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за местата на съхранение на зърно и на наличното количество зърно в тях;

22. всяко тримесечие приема декларации по чл. 58о, ал. 2 ЗПООПЗПЕС от земеделските производители за произведеното и наличното зърно по видове, като през периода от юли до септември декларациите за пшеница се приемат всеки месец;

23. приема декларации по чл. 58о, ал. 3 и 4 ЗПООПЗПЕС;

24. обобщава информацията от декларациите по т. 24, 25, 26 и 27 и я изпраща на дирекция "Растениевъдство" в МЗХ;

25. извършва проверки на обектите за съхранение на зърно и на земеделските стопанства за достоверността на данните, вписани в декларациите по т. 25, 26 и 27;

36. взема проби за представително окачествяване на реколтата от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз;

27. води и съхранява база данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно и за лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно;

28. съставя актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС;

29. извършва дейност по регистрация, промяна, прекратяване, както и отчисляване на земеделската, горската техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък "техниката", на територията на съответната област;

30. осъществява контрол за:

а) регистрацията на техниката по чл. 11 ЗРКЗГТ;

б) правоспособността на лицата, които работят с техниката;

в) техническото състояние и безопасността на техниката;

г) въздействието на техниката върху околната среда;

д) спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;

е) наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа;

ж) наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобряване на типа;

31. организира и извършва годишни, сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника;

32. осъществява контрол върху пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника, по отношение на емисиите на замърсители;

33. организира дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта;

34. води регистри на:

a) регистрираната техника на територията на областта;

б) лицата, придобили правоспособност за работа с техниката;

35. създава и поддържа информационни бази данни по ЗРКЗГТ въз основа на регистрите по т. 34 и за:

a) извършените технически прегледи на техниката;

б) съставените актове за установяване на нарушения и издадените наказателни постановления;

в) наложените ограничения върху използването на техниката от компетентните органи;

36. въвежда данните в националния публичен електронен регистър по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ;

37. събира, контролира, обработва и изпраща в МЗХ данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ);

38. събира, обработва и изпраща в МЗХ информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗХ;

39. провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия;

40. извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия;

41. събира, обработва и представя в МЗХ информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения;

42. участва в комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по промяна на предназначението на земеделските земи;

43. предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии;

44. провежда процедурата по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) със заповед на министъра на земеделието и храните, която се обнародва в "Държавен вестник";

45. предявява искания по чл. 34, ал. 8 ЗСПЗЗ по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);

46. участва в комисии по чл. 37в ЗСПЗЗ и чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);

47. поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид;

48. поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи;

49. поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (ДВ, бр. 18 от 2000 г.);

50. поддържа регистър на имотите с променено предназначение;

51. извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения;

52. провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 47е ППЗСПЗЗ;

53. подготвя преписки за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 56д, ал. 1 ППЗСПЗЗ;

54. организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм., ДВ, бр. 42 от 2003 г.) (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2003 г.), като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 24, ал. 5 от наредбата;

55. извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване съгласно чл. 20, ал. 2 ЗСПЗЗ;

56. подготвя преписки за процедура по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните на основание чл. 24, ал. 1, изр. 2 и чл. 24а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 ЗСПЗЗ;

57. организира и провежда търгове за продажба на земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ по реда на глава четвърта "а", раздел II от ППЗСПЗЗ;

58. извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

59. изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

60. бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи;

61. оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно чл. 18, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 26б, ал. 2 ППЗСПЗЗ;

62. подпомага дейността на дирекция "Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации" в МЗХ в областта на хидромелиорациите при осъществяване на функциите й на територията на областта под методическото й ръководство;

63. приема заявления за регистрация и вписва валидните заявления в регистъра на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза на територията на съответната област съгласно Закона за маслодайната роза;

64. участва в комисии за идентификация на заявените площи за отглеждане на насаждения от маслодайна роза;

65. участва в проверки на място за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза;

66. упражнява контрол съгласно чл. 17, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза съвместно с Института по розата и етеричномаслените култури;

67. съставя актове за установяване на нарушения по Закона за маслодайната роза;

68. провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗХ и за осъществяваните от него програми и дейности;

69. извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и/или становища по тях;

70. осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХ;

71. осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област;

72. изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли.

ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Работата на главна дирекция АР се възлага от Директор на ОДЗ и главен секретар.

Планирането на работата на главна дирекция АР се осъществява съвместно с директор на ОДЗ и главен секретар. Главният директор на ГД АР  може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, съгласно възложените задачи.

Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред  Директор на ОДЗ и главен секретар.

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Конституция на Република България;
Административнопроцесуален кодекс;
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Закон за държавния служител;
Закон за достъп до обществена информация;
Закон за защита на класифицираната информация;
Закон за защита на личните данни;
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“;
Наредба за административното обслужване;

Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Закона за подпомагане на земеделските производители и подзаконовите нормативни актове по прилагането;

Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и подзаконовите нормативни актове по прилагането;

Закона за опазване на селскостопанското имущество и подзаконовите нормативни актове по прилагането;

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; Закон за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

Закон за арендата в земеделието;

Закон за опазване на земеделските земи;

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи;

Закон за пчеларството;

Закон за кадастъра и имотния регистър;

Закон за статистиката;

Закон за тютюна тютюневите и свързаните с тях изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането;

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

Наредба № 5/2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;

Наредба №2/2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ,

Наредба № 105/2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол,

Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни,

Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции,

Други закони и подзаконови нормативни актове;
Вътрешноадминистративни правила и процедури.

КОНТАКТИ

Главна дирекция АР осъществява контакти с всички звена и служители в Областната дирекция „Земеделие“ – Кюстендил,  с цел обмен на информации и координация по поставени задачи. Осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата. Осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област.

Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, съд, прокуратура, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с  други юридически лица, организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията.

 

Главен директор на ГД „АР“ Марияна Шукерова

0879069125

Главен експерт Евелина Нешева – Стопански дворове, ДПФ

078/550272

Главен експерт Луиза Раденкова – Агростатистика, Мониторинг на пазара на зърно

078/550539

Главен експерт Дора Гаврилова – Агростатистика, Мониторинг на пазара на зърно

078/550539

Старши експерт Анелия Стоянова - регистър ЗС, растениевъдство

078/550272

Старши експерт Димитрина Христова – ДПФ

0879069138

Старши инспектор Витка Видинова – Земеделска и горска техника

078/550271

Главен специалист – Венцислав Точев - Хидромелиорации

0879069126
 

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа