20.06.2024


СПИСЪК С ПУБЛИКУВАНИ НАБОРИ ОТ ДАННИ НА ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ 13.99 KB
З А П О В Е Д № РД-04-177 / 29.09.2023г. на директора на Областните дирекция „Земеделие“ за определяне на служители на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – КЮСТЕНДИЛ, които да изпълняват функциите на длъжностни лица по данните по смисъла на чл. 8, ал. 3 от НСУПИИОСНПОФ за публикуване и поддържане на информация от обществения сектор в профила на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - КЮСТЕНДИЛ на Портала за отворени данни. 2.95 MB
Заповед № РД-04-43/27.03.2022 година на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за определяне на помещение за преглед на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия, по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация. 543.62 KB
Наръчник за прилагане закона за достъп до обществена информация. 50.70 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това -2022 година. 148.80 KB
ИНФОРМАЦИЯ по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация /предоставена от ОД „Земеделие” – Кюстендил информация, повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ/ 63.56 KB
ИНФОРМАЦИЯ, за подлежаща на публикуване в секция „Доспъп до информащия“ на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил (съгл. чл.15а, ал.2 от ЗДОИ) 84.08 KB
СПИСЪК на категориите информация в Областна дирекция „Земеделие” гр.Кюстендил, която подлежи на класификация като служебна тайна, съгласно чл.26 от Закона за защита на класифицираната информация и чл.21 от Правилника за прилагане на закона за 2023 година 83.00 KB
Информационни масиви и ресурси използване от ОД"Земеделие" - Кюстендил. 53.22 KB
СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил и форматите, в които е достъпна (съгл. чл.15а, ал.3 от ЗДОИ) за 2023 година 63.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа