12.06.2024


Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие” към Министерство на земеделието и храните. В дирекцията са обособени две дирекции. Главна дирекция "Аграрно развитие" и Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". Експертите към Главна дирекция "Аграрно развитие" и експертите от Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" изпълняват задачи, свързани с административните, изпълнителни и технически дейности, по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; замяна на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи; промяна на предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ; помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ. Други специалисти отговарят за изготвяне на “Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия”: предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ – пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури; подхранване и третиране с хербициди на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица. В Областна дирекция "Земеделие" се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност В сектор “Агростатистика” се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояние на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия на територията на област Варна. Регионалната политика в областта на земеделието по места се провежда от експертите от отдел “Общински служби по земеделие ”. На преден план бяха поставени приоритети, пряко свързани със селскостопанското производство. Една от основните им задачи е оказване консултантска помощ на земеделските производители. В това отношение съществува пряка връзка с дейностите на останалите разпоредители на МЗХ - най-вече с Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, Областна служба за съвети в земеделието, Регионална ветеринарно-медицинска служба и Регионална дирекция на Изпълнителна агенция по селекция и развъждане в животновъдството - при провеждане на разяснителна и консултантска дейност и оказване на специализирана помощ на земеделските производители, те периодично организират срещи със земеделски производители, млекопроизводители и млекопреработватели от област Кюстендил, с общинските администрации и кметовете по населени места.

   

Списък на населените места в Област Кюстендил:

Община Бобов дол
Бабино, Бабинска река, Блато, Бобов дол, Голема Фуча, Голям Върбовник, Големо село, Горна Козница, Долистово, Коркина, Локвата, Мала Фуча, Мали Върбовник, Мало село, Мламолово, Новоселяне, Паничарево, Шатрово

Община Бобошево
Бадино, Блажиево, Бобошево, Висока могила, Вуково, Доброво, Каменик, Скрино, Слатино, Сопово, Усойка, Циклово

Община Кочериново
Бараково, Боровец, Бураново, Драгодан, Кочериново, Крумово, Мурсалево, Пороминово, Стоб, Фролош, Цървище

Община Кюстендил
Багренци, Берсин, Блатец, Бобешино, Богослов, Буново, Вратца, Гирчевци, Горановци, Горна Брестница, Горна Гращица, Горно Уйно, Грамаждано, Граница, Гурбановци, Гърбино, Гърляно, Гюешево, Дворище, Дождевица, Долна Гращица, Долно село, Долно Уйно, Драговищица, Жабокрът, Жеравино, Жиленци, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коняво, Копиловци, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Кюстендил, Лелинци, Леска, Лисец, Лозно, Ломница, Мазарачево, Нови чифлик, Ново село, Николичевци, Пиперков чифлик, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Режинци, Раждавица, Ръсово, Савойски, Сажденик, Скриняно, Слокощица, Соволяно, Стенско, Таваличево, Търновлаг, Търсино, Церовица, Црешново, Цървена ябълка, Цървендол, Цървеняно, Чудинци, Шипочано, Шишковци, Ябълково

Община Невестино
Ваксево, Ветрен, Длъхчево-Сабляр, Долна Козница, Друмохар, Еремия, Згурово, Илия, Кадровица, Лиляч, Мърводол, Невестино, Неделкова гращица, Пастух, Пелатиково, Раково, Рашка гращица, Смоличано, Страдалово, Тишаново, Църварица, Чеканец, Четирци

Община Рила
Падала, Пастра, Рила, Рилски манастир, Смочево

Община Сапарева баня
Овчарци, Паничище, Ресилово, Сапарева баня, Сапарево

Община Дупница
Баланово, Бистрица, Блатино, Грамаде, Делян, Джерман, Дяково, Крайни дол, Крайници, Кременик, Палатово, Пиперево, Самораново, Дупница, Тополница, Червен брег, Яхиново

Община Трекляно
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, Добри дол, Долни Коритен, Долно Кобиле, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Побит камък, Средорек, Сушица, Трекляно, Уши, Чешлянци

 

 

 

 

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа