новини
Всички новини

27.08.2021 г.

Министър Бозуков: Институтите към ССА трябва да се възползват от предстоящия прием за демонстрационни дейности по ПРСР

Институтите към Селскостопанска академия (ССА) трябва да се възползват от предстоящия прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на работните си срещи в област Плевен. Аграрният министър съобщи, че до края на годината се очаква да бъде обявен приемът по подмярката. „Общият финансов ресурс по нея ще бъде в размер на близо 30 млн. лева. Допустими кандидати ще са организации, които осъществят научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии“, каза проф. Бозуков. Той допълни още, че проектните предложения ще се подпомагат на 100% от Програмата.

„Бенефициентите ще имат възможност да финансират демонстрационни дейности с практически занятия по определена тема, с цел придобиване на информация и запознаването на обучаеми в реални практически условия“, поясни министърът. Проф. Христо Бозуков  бе категоричен за необходимостта от усвояването на практически знания и умения за развитието на българското селско стопанство и подготвянето на квалифицирани кадри в сектора. Той обясни, че ролята на институтите става още по-важна и значима, с навлизането на новите технологии в земеделието. „Посредством изпълнение на проектните си предложения вие ще може да представите технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности - обработка на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита; техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията; въвеждане на нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни, както и специални практики,  техники и технологии или съоръжения, свързани с опазване на околната среда,  подобряване на ефективността на използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика“, обясни земеделския министър. По подмярката ще се финансират напълно разходи за инвестиции, за организиране и предоставяне на обучения и на и логистични разходи, свързани с провеждането им.

В рамките на визитата си, министър Бозуков посети Института по лозата и виното в града. Той проведе среща с ръководството му, на която дискутираха необходимостта от инвентаризация на лозовите насаждения в страната, както и актуализирането и осъвременяване на сборниците с нормативите за засаждане и отглеждане на лозови насаждения у нас. Сборниците се разработват от Института и са издание на МЗХГ и ССА. Министър Бозуков изтъкна, че сборници последно са преиздавани през 90-те години и не отразяват съвременните норми и тенденции в отглеждането на лозови насаждения, което дава своето отражение върху развитието на лозарска дейност. Той изрази намерението си, да бъдат предприети нужните действия, за осъвременяване на сборниците, което ще послужи  определяне на нови ценови стойности по мярката за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро  - винарския сектор, както и за разработването на нова методика, която да отговаря на настоящите добри практики в бранша.

Към Института по лозата и виното има изградена изба, създадена през 1892 г., в която се съхранява уникална колекция вина за страната ни. Най-старото вино е на 129 г., като в момента се работи по превръщането на избата в музей.

Земеделският министър проведе среща и с научния колектив на Института по фуражни култури. По време на разговорите бяха обсъдени актуални работни въпроси, както и предизвикателствата, пред които е изправена развойната  дейност в земеделието.

В рамките на посещението в Плевен министър Бозуков  разговаря и с областния управител  Марио Тодоров. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество между двете институции в посока развитие на селското стопанство в региона.

Напишете Вашето съдържание тук...


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - Областна дирекция „Земеделие“ Бургас отправя покана към Вас, да предоставите индикативна ценова оферта за „Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на ОД „Земеделие“ Бургас“ 69.09 KB
З А П О В Е Д № РД – 04-366/04.10.2021г. за прекратяване на търг за отдаване под наем, срочно и възмездно, на поземлени имоти – частна държавна собственост с идентификатор 51500.72.54 по КККР на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“, обл. Бургас, с площ от 28 216 кв. м. и идентификатор 61056.25.100 по КККР на с. Равда, м. „Блато“, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ 373 616 кв. м., с предоставени права за управление на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Бургас, обявен със Заповед № РД-04-136/19.08.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Бургас-публикувана на 05.10.2021г. 83.00 KB
П Р О Т О К О Л от 27.09.2021 год. за проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за отдаване под наем, срочно и възмездно, на поземлени имоти – частна държавна собственост с идентификатор 51500.72.54 по КККР на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“, обл. Бургас, с площ от 28 216 кв. м. и идентификатор 61056.25.100 по КККР на с. Равда, м. „Блато“, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ 373 616 кв. м., с предоставени права за управление на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас 131.50 KB
П О К А Н А Във връзка с прилагане на чл. 105, ал.7 от ППЗСПЗЗ, Областна дирекция „Земеделие“- Бургас, кани оценителите, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения да участват в избор на оценител за изготвяне на пазарна оценка за ПИ с идентификатор 63478.82.87 с площ 6,590 дка по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Русокастро, общ. Камено. обл. Бургас, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, за който е съставен Акт за частна държавна собственост (АЧДС) № 10506/02.08.2021 г. с предоставени права на управление на МЗХГ-публикувана на 07.09.2021г. 20.04 KB
Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“-Кампания 2021г. 228.11 KB
ОБЯВЛЕНИЕ-Областна дирекция „Земеделие” Бургас на основание чл. 19, ал.1 и 4 от Закона за държавната собственост и своя Заповед № РД-04-136/19.08.2021г. обявява търг с тайно наддаванеза отдаване под наем за срок от 10 години, на поземлени имоти – частна държавна собственост с идентификатор 51500.72.54 по КККР на гр. Несебър, м. „Несебърска мера“, обл. Бургас, с площ от 28 216 кв. м. и идентификатор 61056.25.100 по КККР на с. Равда, м. „Блато“, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ 373 616 кв. м. - публикувано на 23.08.2021г. 63.35 KB
На вниманието на всички заинтересовани лица в процедурата по чл.37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ. 67.20 KB
П О К А Н А - Областна дирекция „Земеделие“- Бургас, кани независими лицензирани оценители за изготвяне на пазарна наемна оценка, определена в лева на декар, съгласно текста на чл. чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти, собственост на ДПФ - публикувана на 03.08.2021г. 71.53 KB
График за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове за 2021г. - община Сунгурларе, Руен, Поморие и Несебър 226.06 KB
П О К А Н А на независимите оценители на недвижими имоти да участват в избор на оценител за изготвяне на пазарна оценка за определяне на първоначалната наемна цена - публикувана на 22.07.2021г 71.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации