новини
Всички новини

12.03.2020 г.

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “ЗЕМЯТА, ПЧЕЛИТЕ И ХОРАТА“, посветен на Международния ден на Земята- 22 април.

 
 


 

 

 Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Eжемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 / периода 01.01.2020 до 30.06.2020г. / 119.74 KB
Протоколи с №№ 1/29.06.2020 г., № 2/29.06.2020 г., № 3/29.06.2020 г., № 4/30.06.2020 г., № 5/30.06.2020 г., с резултатите от проведената на 29.06.2020 г. и на 30.06.2020 г. първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ за стопанската 2020/2021 г. 346.04 KB
Проект на идентифицираните потребности за изготвяне на стратегическия план. 1.04 MB
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РД - 04- 109/15.06.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за допълнително разпределение на имоти от ДПФ по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ 205.50 KB
Образци за търг по чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ 42.61 KB
• Заповед № РД-04-122/24.06.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за имот №285046 по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен, публикувана във вестник „Черноморски фар“ бр. 51 от 26-29.05.2020 год. Крайния срок за подаване на документи за участие в търга е 27.07.2020 г. включително. 88.81 KB
Протокол №1/19.06.2020 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на ПИ с идентификатор 06152.36.4 по КККР на с. Братово, общ. Бургас – частна държавна собственост, свободен годен за земеделско ползване отговарящ на условията на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ-публикуван на 19.06.2020г. 546.14 KB
Протокол №1 от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ /ПИ№07079.7.1649 по КККР на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас/-публикуван на 12.06.2020г. 1.02 MB
Заповед №РД-04-102/05.06.2020г. за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи в област Бургас 1.25 MB
Oтчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 - към 31.05.2020г. 119.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03тел.056 / 84 43 03 - Директор, технически сътрудниктел. 056 / 84 43 03 - Главен секретар, директор АПФСДЧРтел. 056 / 84 12 42 - Главен директор на ГД "АР"факс 056/84 43 03 


Контакти на служители от ГД "АР"

Контакти на служители от Д "АПФСЧР"

____________________


Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА