новини
 • 21.08.2020 г.
  Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година
  прочети >>
 • 12.08.2020 г.
  ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв.
  прочети >>
 • 29.06.2020 г.
  СЪОБЩЕНИЕ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни. Изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, обнародвана ДВ. бр.77 от 1 септември 2020 г., изменения в Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 86.72 KB
Уведомление във връзка със сроковете по чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 15.09.2020 г. 68.00 KB
Приложение-Отчет за извършените разходи Ковид-19 за м.август 65.50 KB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Относно: Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 31.08.2020 г. 77.00 KB
Декларация - обр. 2 за свързаност за физически лица Шумен 47.00 KB
Декларация - обр. 1 за свързаност за търговци кооперации Шумен 48.00 KB
Декларация за съгласие за събиране и обработване на лични данни 175.55 KB
Заявление за участие в търг – образец 319.90 KB
З А П О В Е Д № РД-12-01-290-2/01.09.2020 г за откриване първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с чл. 106, ал. 13 от ППЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху земеделска земя, представляваща имоти по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 71.24 KB
Покана за избор на независим оценител 110.13 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АВГУСТ на 2020г. - обявено на 31.08.2020 год. 67.00 KB
Допълнителен списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2020-2021 година, на територията на Област Шумен 14.34 KB
З А П О В Е Д № РД-12-01-524-1 ШУМЕН, 24.08.2020 год. 61.19 KB
З А Я В Л Е Н И Е – О Ф Е Р Т А (юридически лица) ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /съгласно чл. 47з, ал. 1, т. 1 и чл. 102 и чл. 103 от ППЗСПЗЗ/ 24.36 KB
З А Я В Л Е Н И Е – О Ф Е Р Т А (физически лица) ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /съгласно чл. 47з, ал. 1, т. 1 и чл. 102 и 103 от ППЗСПЗЗ/ 22.42 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане