18.07.2024


График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Юли 2024 г. 400.06 KB
Утвърден график за месец ЮЛИ - проверки на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани 85.00 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ЮНИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 27.06.2024 г. 56.59 KB
Уведомление до наследниците на Осман Илязов Мустафов от с.Климент 6.38 KB
Уведомление до наследниците на Марин Стефанов, Жельо Златев и Тодорка Миланова от с.Лиси връх 6.48 KB
Уведомление до наследниците на Христина Пройнова и Петър Пеев от с.Дибич 6.17 KB
Одобрени списъци с имоти ДПФ за стопанската 2024-2025 година 107.75 KB
Заповед за търг първа тръжна сесия 2024-2025 459.81 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 2024-2025 257.37 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 2024-2025 258.99 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане