10.06.2023


 Информация за връзка: 


Борислав Георгиев
Директор
ст.106 054 877 106
Едвин Хасан Главен секретар ст.108 054 877 106
 
Главна Дирекция "Аграрно развитие"
 
Пламен Недев
Главен директор на ГД "Аграрно развитие"
ст.108 054 877 106
Жени Колева Главен експерт "Държавен поземлен фонд" ст.102 054 877 106

Главен експерт "Мониторинг на пазара на зърно"
0884138762
Десислава Димитрова-Андонова Старши експерт "Държавен поземлен фонд"
ст.102 054 877 106
Петя Янева
Старши експерт
ст.102 054 877 106
Ирина Вълчева Главен експерт "Държавен поземлен фонд" ст.102 054 877 106
Десислава Колева
Старши специалист

Татяна Тотева Системен администратор ст.111 054 877 106 
Райна Хаджийска
Главен експерт "Регистрация на земеделски стопани"
ст.115 054 877 106
Георги Георгиев
Старши експерт
ст.115 054 877 106
Соня Николова Главен експерт "Агростатистика" ст.109 054 800 114
Пламен Андреев
Главен експерт "Агростатистика"
ст.109 054 800 114
Васил Василев
Главен инспектор "Регистрация и контрол на земеделска и горска техника"
  0882559186
Красимир Иванов
Главен инспектор "Регистрация и контрол на земеделска и горска техника"
  0882559181
 
Дирекция "АПФСДЧР"
 
Цанко Бънков Директор на дирекция "АПФСДЧР" ст.107 054 877 106
Елка Вълкова Главен счетоводител ст.120 054 877 106
Ивелина Стоилова Главен специалист "Човешки ресурси" ст.120 054 877 106
Силвана Петкова
Главен специалист "Деловодство" ст.106 054 877 106
Стоян Чанев
Юрисконсулт ст.102 054 877 106

Банкова сметка на ОД "Земеделие" - Шумен

IBAN: BG14UNCR 9660 3188 1773 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк - филиал Шумен


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане