16.06.2024


Протокол от 16.10.2017г. от провеждане на таен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП „пасища, мери” и „ливади” за една стопанска година /2017-2018/ на територията на област Враца по реда и условията на чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ. 142.00 KB
Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване на имоти с НТП пасища,мери и ливади, по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017-2018 година. 329.06 KB
Протокол от 08.09.2017г. от провеждане на таен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП „пасища, мери” и „ливади” за една стопанска година /2017-2018/ на територията на област Враца по реда и условията на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ. 133.50 KB
Търг с тайно наддаване за ползване на свободни земеделски земи с НТП «пасища, мери» и «ливади» от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на територията на област Враца за срок от 1 стопанска година /2017-2018/ по реда и условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. 343.80 KB
Протокол от 28.06.2017г, от разпределение на пасища,мери и ливади от ДПФ на територията на община Мизия и община Козлодуй, област Враца. 139.00 KB
Протокол от проверка на сключените договори с пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ. 381.50 KB
З А П О В Е Д № РД 46-100 СОФИЯ, 28.02.2017 г. На основание чл. 24а, ал. 2, т. 6, чл. 37и, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрен доклад № 93-1472/28.02.2017 г. от министъра на земеделието и храните и предложение от Областна дирекция „Земеделие” - Враца с вх. № 9166-8/14.02.2017 г. 116.35 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа




 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ