21.04.2024


 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Обща информация за потребителите на административни услуги

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 
ОБЩА  И Н Ф О Р М А Ц И Я

за потребителите на административни услуги относно реда за предоставяне на административни услуги, за подаване на мнения, сигнали и предложения

 

    1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Областна дирекция „Земеделие” София област
гр. София, 1000, бул. "Витоша" №4, ет.6

    2. ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

- телефон:  02  419 70 20; 02  980 28 73

- факс:  02  988 32 63

- e-mail: ODZG_sfoblast@mzh.government.bg    
                      
- интернет адрес:  http://www.mzh.government.bg/Odz-sofiaoblast

 

    3. БУЛСТАТ: 175 812 447
 

    4. РАБОТНО ВРЕМЕ:

- на администрацията  от  9,00 до 17,30 часа;

- обедна почивка от 12,30 до 13,00 часа
- на звеното за административно обслужване от 9,00 до 17,30 часа, без прекъсване.В случаите, когато в Приемната има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 
    5. СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”:

 

    I. ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

1.Издаване  на  разрешение /заповед/ за бракуване  на  трайни насаждения с:
а/ неизтекъл срок на амортизация /Заповед/;
б/ изтекъл срок на амортизация /Протокол/.        

2.Издаване на удостоверение на характеристиките на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка.

3. Издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие и гори.

4.Промяна на предназначението на земеделските земи.

5.Издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

6.Отдаване на земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда, чрез търг или конкурс.

 

    II. УПРАЖНЯВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИ ПРАВА
1.Изготвяне на скица на имот.

2.Изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имоти.

3.Въвеждане промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите.

4.Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли повече от 6 месеца.

5.Изработване на копие от карта или нейна част.

6.Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот. Предоставяне на координати на гранични точки на имот.

7.Заснемане и координиране на площни и линейни обекти и/или на трайни насаждения.

8.Трасиране и/или заснемане и координиране на границите на имотите.

9.Предоставяне на данни по характеристики /вид територия по предназначение,начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността/.

10.Предоставяне на баланс по характеристики /вид територия по предназначение,начин на трайно ползване, категория, вид собственост/.

11.Справка за налична информация от регистъра за масив.

12.Справка за налична информация от регистъра на собствениците.

13.Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване.

14.Устни справки на възстановената собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри.

15.Съгласуване на подробни устройствени планове при промяна предназначението на имотите.

    
    III. РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ

1.Регистрация на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем.

2.Регистриране на земеделски производители.

3.Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от свине.

4.Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от птици.

5.Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от зайци.

6.Издаване на сертификат за съответствие на качество при износ и внос на плодове и зеленчуци, предназначени за прясна консумация или за преработка.

   6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА  НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА (ОСЗ):
Предоставя се в Хартата на клиента,  Приложение №1 (Списък с адресите на ОСЗ)

 

    7. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ:

- Административнопроцесуален кодекс;

- Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване

  В Областна дирекция „Земеделие”  и  Общинските служби по земеделие е създадена възможност свободно и по удобен за Вас начин да подавате Вашите сигнали и предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на администрацията и за решаване на други въпроси, които са от компетентността на Областната дирекция.

      Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години. За анонимни предложения и сигнали се считат тези, които не съдържат достатъчно данни за обратна връзка с подателя – име и адрес за обратна кореспонденция. Регистрират се само предложения и сигнали, подадени на:
• тел.  или факс
• адреса на Областната служба -
• на e-mail:
   На запитвания от общ характер, които не изискват експертен отговор, ще получите отговор в срок до 7 дни. Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, ще насочим към съответната администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

  Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.

   Когато е необходимо по продължително проучване, срокът на вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) – при предложение и до 1 месец – при сигнал, за което писмено ще Ви уведомим.

  Вашия сигнал за незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод  качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите на адреса на Областната дирекция „Земеделие“ – Софийска област. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 2 (два) месеца от получаването на сигнала. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

    С Инспектората на Министерството на земеделието можете да се свържете:
• на безплатен телефон   за  сигнали за корупция и конфликт на интереси 800 20 200;
• на e-mail: signali-korupcia@mzh.government.bg
• чрез пощенска кутия за сигнали за корупция, намираща се в сградата на Министерството на земеделието  – бул.”Христо Ботев” №55 (Приемна).

      На Вашите предложения и сигнали ще отговорим по избрания от Вас начин - по поща, на посочен от Вас e-mail или факс.

       Няма да получите отговор на въпроси, сигнали, предложения, които съдържат нецензурни изрази и обидни изказвания по отношение на българската администрация и институции.

    VI. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”: СОФИЯ ОБЛАСТ 

 ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ),
 ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД (ЗВСГЗГФ),
 ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ),
 ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ЗПЗП),
 ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО (ЗОСИ) И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.
 ЗАКОН ЗА АРЕНДАТАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
 ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА
 ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ

Приложение №1 (Списък с адресите на ОСЗ)