24.06.2024


Конкурс за старши експерт в Общинска служба по земеделие - гр. Септември 81.00 KB
Заповед №РД-06-80/14.06.2012г. за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на свободните земи от ДПФ 264.00 KB
Одобрен план на новообразуван имот и отстраняване на несъответствието в площта на парцел № ХХХII по парцеларния план на стопански двор с.Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик 30.00 KB
Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 1.81 MB
Актуални: Анкетна карта на земеделски стопанин, Анкетен формуляр на земеделски стопанин, Файл zp_v25_2.mde и Упътване за работа с файл zp_v25_2.mde 708.93 KB
Pешение №РД10-6/17.06.2012г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 280.50 KB
Одобрено оцифряване на парцел в стопански двор с. Дюлево 21.00 KB
Прието оцифряване на парцели 24.50 KB
Списъци на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за отдаване под наем или аренда за стопанската 2012/2013 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за ползване на ливади, за ползване на пасища и за създаване и отглеждане на трайни насаждения 81.00 KB
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността: "Началник” Общинска служба по земеделие – Пазарджик" 255.50 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване