новини
Всички новини

08.03.2023 г.

Информация относно ползватели на имоти от ДПФ с незаплатени задължения по сключени арендни договори

Във връзка с напредването на стопанската година Областна дирекция „Земеделие“, гр. Добрич напомня на земеделските стопани, страни по договори с предмет имоти от Държавен поземлен фонд на територията на Област Добрич, че към 31.01.2023 г. е дължимо арендно плащане по тях – II вноска за стопанската 2022/2023 г.

С оглед на това тези от земеделските стопани, които не са предприели действия по заплащане на дължимите вноски и фигурират в приложения списък, следва да ги заплатят по следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк – клон Добрич

IBAN BG 07 UNCR 9660 3188 1333 10

BIC  UNCRBGSF

Неплащането на формираните задължения е основание за предприемане на мерки по принудително събиране на вземанията по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, както и за прекратяване на договорните отношения.

Тези от земеделските стопани, които са заплатили частично или изцяло, със забава, дължимите плащания по договорите за аренда, по които са страна, дължат и обезщетение за забавено плащане върху сумата, платимо по посочената по-горе банкова сметка.

Списъкът с длъжници, неразделна част от настоящото съобщение, е съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ДЛЪЖНИЦИ ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ

ДЛЪЖНИЦИ ПО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Съобщение ЗП Невзат Емир за неполучено едностранно предизвестие за забавено плащане по договори за ползване на земи от ДПФ 59.73 KB
Заповед РД-04-59/ 18.06.2024г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово общ. Ген. Тошево 89.52 KB
Заповед №РД-04-57/11.06.2024 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански Двор с. Ловчанци(Добричка), и с. Зърнево, общ Тервел. 785.82 KB
Заповед РД-04-58/11.06.2024 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Ловчанци и с. Бранище, общ. Добричка. 668.93 KB
Заповед РД-04-55/29.05.2024г. за обявяване начало на пожароопасен сезон в земеделските земи по чл.2 от ЗСПЗЗ в Област Добрич. 813.10 KB
Съобщение ЗП Невзат Емир за неполучено уведомление за забавено плащане по договори за ползване на земи от ДПФ 76.00 KB
Протокол от 10.05.2024 г. от проведен търг по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот от стопански двор с. Спасово общ. Ген. Тошево. 75.65 KB
Заповед №РД-12-04-1/01.04.2024 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Стожер, общ. Добричка 89.53 KB
Заповед №РД-04-37/ 01.04.2024г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово,общ Ген. Тошево 102.04 KB
Заповед № РД-04-34/12.03.2024г. за класиране на участниците в тръжна процедура, за съседи за продажба на имот по реда на чл.27 , ал.8 от ЗСПЗЗ от стопански двор гр. Каварна 88.49 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »