новини
Всички новини

08.03.2023 г.

Информация относно ползватели на имоти от ДПФ с незаплатени задължения по сключени арендни договори

Във връзка с напредването на стопанската година Областна дирекция „Земеделие“, гр. Добрич напомня на земеделските стопани, страни по договори с предмет имоти от Държавен поземлен фонд на територията на Област Добрич, че към 31.01.2023 г. е дължимо арендно плащане по тях – II вноска за стопанската 2022/2023 г.

С оглед на това тези от земеделските стопани, които не са предприели действия по заплащане на дължимите вноски и фигурират в приложения списък, следва да ги заплатят по следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк – клон Добрич

IBAN BG 07 UNCR 9660 3188 1333 10

BIC  UNCRBGSF

Неплащането на формираните задължения е основание за предприемане на мерки по принудително събиране на вземанията по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, както и за прекратяване на договорните отношения.

Тези от земеделските стопани, които са заплатили частично или изцяло, със забава, дължимите плащания по договорите за аренда, по които са страна, дължат и обезщетение за забавено плащане върху сумата, платимо по посочената по-горе банкова сметка.

Списъкът с длъжници, неразделна част от настоящото съобщение, е съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ДЛЪЖНИЦИ ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ

ДЛЪЖНИЦИ ПО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а, от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич 80.77 KB
Решение № 7/29.08.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 76.50 KB
Заповед РД-04-88/28.08.2023 г. за откриване на тръжна процедура. 2.03 MB
Заповед №РД-04-87/25.08.2023г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ЗСПЗЗ Стоп. двор с. Красен 667.48 KB
1. Заповед № РД-04-81/31.07.2023 г. на Директора на ОД «Земеделие» гр. Добрич за прекратяване на тръжна процедура за по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот частна държавна собственост, находящ се в стопански двор в регулацията на с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич. 468.26 KB
Заповед РД-04-80/ 28.07.2023г. за класиране участници в тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване неподлежащ на възстановяване по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ с. Методиево общ.Добричка 662.68 KB
Решение № 6/04.07.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 67.50 KB
Протокол от 27.06.2023 г. от проведен търг за продажба на имоти по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ находящи се в землището на с. Красен 76.60 KB
Заповед № РД-04-73/26.06.2023г. г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Козлодуйци 562.12 KB
Решение № 5/15.06.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 97.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »