21.03.2023

Договор РД-02-16/01.08.2017г. за извършване периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства и приложения към договор 6.82 MB
Удължен срок на обществена поръчка " Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства за нуждите на ОД "Земеделие"-гр. Бургас" 1001.06 KB
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни абонати от лицензиран оператор за нуждите на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - БУРГАС, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 105.51 KB
П Р О Т О К О Л От дейността на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с № 2608/07.12.2017г. на Лидия Станкова- Директор на ОД „Земеделие”, с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” – гр.Бургас" - публикуван на 19.12.2017г. 281.64 KB
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил - Лада "Нива" ВАЗ 21214i - 3 врати, за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Бургас 32.50 KB
Договор и приложения за обществена поръчка с предмет „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” – гр.Бургас- публикуван на 02.01.2018г. 6.49 MB
Разяснение № 1680/22.08.2017г., относно възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас; Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки" - публикувано на 22.08.2017г. 337.75 KB
Документи за подаване на оферта за доставка на високо проходим автомобил за нуждите на ОД "Земеделие" Бургас 8.29 MB
Протокол от дейността на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява РД -245/ 31.07.2018г. на Лидия Милева Станкова- Директор на ОД „Земеделие”, с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас“ 2.10 MB
Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас“ 12.18 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации