новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед № РД-04-197/30.09.2020 г. на директора на ОД „З” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански двор на с.Сигмен, общ.Карнобат и с.Люляково, общ.Руен, публикувана във вестник „Труд“ от 02.10.2020 год.-публикувана на 02.10.2020г. 137.68 KB
Заповед РД-04-199/30.09.2020 г. за изменение на Заповед№РД-04-167/02.09.2020 г. на Директора на ОД“З“ Бургас относно общ търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в стопански двор в землището на с. Съединение, общ. Сунгурларе. 89.91 KB
Протоколи с № 1/17.09.2020 г., № 2/17.09.2020 г., с резултатите от проведената на 17.09.2020 г. втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ за стопанската 2020/2021 г. 121.19 KB
Заповед № РД-04-182/24.09.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за класирани кандидати от търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 44690.285.46 /стар №285046/ по КККР на с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас. 606.42 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 102 и 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 562.58 KB
Необходими документи за участие в търг 67.87 KB
З А П О В Е Д № РД-04-167/ 02.09.2020 год. за откриване процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизирана територия-с.Братово, с. Деветинци и с.Съединение. Срок за подаване на документи - до 05.10.2020г. вкл. 96.45 KB
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Напомняме Ви, че вече можете да подавате декларация приложение №3 към чл.14, ал.1 от Наредба № 23 от 29.12. 2015 г.(Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.) за количеството произведено зърно от есенните култури:обикновена и твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале и рапица. 76.67 KB
Eжемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 / периода 01.01.2020 до 31.08.2020г. / 119.79 KB
Заповед № РД 04 - 162/24.08.2020 г. на директора на ОДЗ за откриване на процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2020/2021г. 823.33 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 8.30ч. до 17.30ч.

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации