новини
 • 17.03.2023 г.
  СЕДМИ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “ЗЕМЯТА, ПЧЕЛИТЕ И ХОРАТА“, посветен на Международния ден на Земята- 22 април.
  прочети >>
 • 14.02.2023 г.
  Поздрав към лозари и винари
  прочети >>
 • 10.02.2023 г.
  ПОЗДРАВ!!!По повод Деня на „Св. Харалампий“ - професионалния празник на пчеларя
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протоколи с №№ 1 и 2 от 19.10.2020 г. с резултатите от проведената първа тръжна сесия на 19.10.2020 г. за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2020/2021 г. 131.26 KB
Протокол от търг, обявен със Заповед №РД-04-167/02.09.2020 г. за имоти в стопански двор на с. Съединение, общ. Сунгурларе, с. Братово, общ. Бургас и с. Деветинци, общ. Карнобат. 123.50 KB
Констативен протокол /от 13.10.2020г./ за извършена проверка във входящия дневник и деловодната система за входирани жалби и възражения срещу протоколи с № 1 и 2 на комисията, провела тръжни процедури на 17.09.2020 г. 83.50 KB
Заповед № РД-04-197/30.09.2020 г. на директора на ОД „З” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански двор на с.Сигмен, общ.Карнобат и с.Люляково, общ.Руен, публикувана във вестник „Труд“ от 02.10.2020 год.-публикувана на 02.10.2020г. 137.68 KB
Заповед РД-04-199/30.09.2020 г. за изменение на Заповед№РД-04-167/02.09.2020 г. на Директора на ОД“З“ Бургас относно общ търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в стопански двор в землището на с. Съединение, общ. Сунгурларе. 89.91 KB
Протоколи с № 1/17.09.2020 г., № 2/17.09.2020 г., с резултатите от проведената на 17.09.2020 г. втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ за стопанската 2020/2021 г. 121.19 KB
Заповед № РД-04-182/24.09.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за класирани кандидати от търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 44690.285.46 /стар №285046/ по КККР на с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас. 606.42 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 102 и 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 562.58 KB
Необходими документи за участие в търг 67.87 KB
З А П О В Е Д № РД-04-167/ 02.09.2020 год. за откриване процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизирана територия-с.Братово, с. Деветинци и с.Съединение. Срок за подаване на документи - до 05.10.2020г. вкл. 96.45 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации