27.05.2024


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕЖИМИ С НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ 51.00 KB
Режим 3116 Регистрация на розопроизводителит, розопреработвателите и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза 74.00 KB
Режим 2652 Регистрация на тютюнопроизводителите 117.00 KB
Режим 2647 Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 77.50 KB
Режим 2521 Регистрация на земеделска и горска техника, превозни средства и машини за земни работи 98.00 KB
Режим 2520 Извършване на технически прегледи на ЗГТ, превозни средства и машини за земни работи 87.00 KB
Режим 1822 Регистрация на земеделски стопани 84.50 KB
Режим 1115 - Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистоплоден и хибриден разплоден материал при свине и птици 76.50 KB
Режим 1101 Регистрация на племенни и репрудуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майни и отводки 76.50 KB
Режим 905 Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения 76.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »