19.06.2024


Заповед №КЖ-119/16.12.2014 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали 185.33 KB
Днес, 16.12.2014 г., комисия, назначена със Заповед №КЖ-117/16.12.2014 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали" се събра на заседание за разглеждане , оценка и класиране на получените оферти в Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали", във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали" 675.47 KB
Предмет на поръчката: "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали" 2.25 MB
Днес, 20.11.2014 г., комисия, назначена със Заповед №КЖ-106/20.11.2014 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали се събра на заседание за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Доставка на течни горива за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали и нейните териториални звена". 5.10 MB
Заповед №КЖ-108/24.11.2014 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали 151.13 KB
Днес, 17.11.2014 г., комисия, назначена със Заповед №КЖ-103/17.11.2014 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали се събра на заседание за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Закупуване и доставка на канцеларски материали и касети с тонер за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали и нейните териториални звена". 3.69 MB
Заповед №КЖ-107/21.11.2014 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали 158.20 KB
Предмет на поръчката: "Закупуване и доставка на канцеларски материали и касети с тонер за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали и нейните териториални звена" декларации, указания и ценова оферта 4.24 MB
Доставка на течни горива за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали и нейните териториални звена” Приложения, методика и указания 4.10 MB