17.07.2024


 Информация за връзка: 

стая

Длъжност

Име, фамилия

Служебен телефон

207

Директор на ОД "Земеделие" - Кърджали

Йорданка Гочева

036186-29-96

214

Главен секретар

 

Главна дирекция "Аграрно развитие"

209

Главен Директор

Дамян Кьосев

0885543817

204

Старши  експерт "Поземлени отношения"

Гюлсер Караали

0361/6-27-94 0879406367

204

Младши експерт "Поземлени отношения"

Калина Бакърджиева

0361/6-27-94 0879406367

205

Старши експерт "Поземлени отношения"

Стефка Трифонова

0361/6-27-94 0879406351

 

 

212

Главен  експерт „Агростатистика“

Айлин Мурадова

0361/2-22-94 0882801709

212

Главен  експерт „Агростатистика“

Веселин Янчев

0361/2-22-94

212

Главен  експерт „Агростатистика“

Севджан Сали

0361/2-22-94 0879406366

201

Главен експерт " Регистър ЗС"

Антоанета Стоева

0361/6-53-76 0879406359

201

Старши експерт " Регистър ЗС"

Гергана Иванова

0361/6-53-76

 

211

Главен инспектор - КТИ

Ива Бурова

0890292829

211

Старши инспектор - КТИ

Даниел Василев

0878868845

 

Дирекция “Административно-правно, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”

210

Директор

Огнян Иванов

0361/6-41-49 0877192590

213

Главен счетоводител

Румяна Зеирова

0361/6-41-49 0879406370

213

Старши експерт

Анджела Хаджиева

0361/6-29-76

206

Младши експерт - ЧР

Снежана Тенчева

0361/6-41-49 0882882389

206

Главен юрисконсулт

Златина Кузманова

0361/6-29-76 0882882389

203

Главен експерт – системен администратор

Димитър Димитров

0879406363

208

Младши експерт - деловодител

Гюсюм Мехмед

0361/6-29-76 0879406362 delovod_odz_kj@abv.bg